Riječ je o izdacima za gorivo i motorno ulje /35.173 KM/, materijal i usluge za održavanje vozila /10.284 KM/, nabavku auto-guma /6.043 KM/, registraciju motornih vozila /2.218 KM/, osiguranje vozila /6.181 KM/ i usluge pranja vozila /2.951 KM/.

U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa službenim vozilom 24 časa dnevno raspolažu ministar, zamjenik ministra i sekretar Ministarstva, a revizori su konstatovali da Ministarstvo nije internim aktom propisalo pravo raspolaganja vozilima 24 časa dnevno.

Interne evidencije o troškovima upotrebe vozila Ministarstva nisu ažurne, pouzdane i svrsishodne – kod pojedinih naloga za upotrebu vozila ne popunjavaju se sve rubrike, nedostaje potpis vozača, broj pređenih kilometara, vrijeme polaska i dolaska, ne postoji kontrola evidencije o nabavi i zamjeni auto guma, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori upozoravaju da nepouzdane i neažurne evidencije o troškovima upotrebe službenih vozila povećavaju rizik od nekontrolisane i nenamjenske potrošnje sredstava odobrenih za ovu namjenu, zbog čega su preporučili Ministarstvu da je dužno internim aktom utvrditi nosioce prava raspolaganja vozilima 24 časa dnevno, uz odgovarajuća obrazloženja davanja ovakvog prava.

Revizijom poslovanja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH utvrđeno je da su naknade za produženi rad na kraju prošle godine iskazane u neto iznosu od 12.754 KM.

Naknada je isplaćivana na osnovu rješenja ministra o odobravanju isplate po
osnovu prekovremenog rada i evidencije ostvarenih prekovremenih sati.

Uvidom u interni pregled ostvarenih prekovremenih sati u 2017. godini uočeno je da zaposleni ostvaruju naknadu za prekovremene sate svaki mjesec,
s tim da je u pojedinim slučajevima broj ostvarenih prekovremenih sati iznosio više od 40 sati mjesečno.

Ministarstvo nije koristilo mogućnost korištenja slobodnih dana umjesto
isplate naknade za produženi rad, u skladu sa odlukom Savjeta ministara o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH, zbog čega revizori sugerišu da bi to trebalo da se uradi kada to uslovi i okolnosti dozvoljavaju, a da se umjesto isplate naknade za produženi rad, razmotri mogućnost preraspodjele radnog vremena u skladu sa Odlukom Savjeta ministara.

Kancelarija za reviziju institucija BiH uočila je analizom poslovanja ovog ministarstva u prošloj godini određene slabosti u sistemu internih kontrola, postupcima javnih nabavki, kao i upotrebi službenih vozila.

“Postupcima revizije uočili smo slabosti sistema internih kontrola u procesu praćenja izvršenja budžeta i izvještavanja o budžetu koje se odnose na nedovoljnu kontrolu nad realizacijom ugovora o djelu. Kao posljedica toga, došlo je do prekoračenja ove budžetske pozicije za 40 odsto u odnosu na odobrena sredstva u budžetu i pored toga što je u decembru prestrukturisanjem rashoda uvećana pozicija ugovora o djelu”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Dodaje se da su u procesu pokretanja postupka javne nabavke iz kapitalnih sredstava uočene slabosti prilikom određivanja procijenjene vrijednosti nabavke.

Preporuka revizora je da Ministarstvo treba da preduzme aktivnosti kako bi se otklonile slabosti sistema internih kontrola koje su uočene u procesu planiranja budžeta i određivanja procijenjene vrijednosti nabavke.

Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa preporučeno je da treba da nastavi započete aktivnosti na dokumentovanju i realizaciji procesa finansijskog upravljanja i kontrole i da obezbijedi kontinuirano praćenje sistema u svrhu procjenjivanja njegovog odgovarajućeg funkcionisanja i osiguranja njegovog blagovremenog ažuriranja.