Foto: RTRS

U informaciji je dat prikaz aktivnosti koje su sprovedene u dijelu izrade i tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za izradu Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Cilj informacije jeste pružanje Vladi i Narodnoj skupštini Srpske sveobuhvatnog pregleda ostvarenih rezultata, ali i nastupajućih obaveza u svim segmentima procesa pridruživanja BiH EU.

To uključuje politike integrisanja, odnosno sprovođenja neposrednih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te drugih relevantnih dokumenata, preko usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope, do procesa sprovođenja projekata finansiranih iz sredstava pomoći EU u okviru prve i druge komponente i drugih donatorskih sredstava koja su na raspolaganju BiH i Srpskoj.

U dokumentu su i podaci o sprovedenim pripremama za sprovođenje programa pretpristupne pomoći u periodu 2021–2027. godine /IPA 3/ i održanim obukama i edukacijama u oblasti evropskih integracija.

Informacija sadrži i pregled realizovanih aktivnosti i ocjenu Evropske komisije o pitanju obezbjeđenja neophodnih standarda u kontekstu očuvanja bezviznog režima za državljane BiH u šengenskom prostoru tokom 2019. godine, navodi se u saopštenju.

Usvojeni dokument sadrži i pregled statusa rezolucija Evropskog parlamenta iz 2019. godine koje su se odnosile na BiH, podatke o usklađivanju zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU, pregled aktivnosti koje su sprovedene u oblasti realizacije fondova EU, informacije o procesu jezičke, stručne i pravne redakture propisa Republike Srpske za potrebe procesa evropskih integracija i pregled realizacije obuka u oblasti evropskih integracija u 2019. godini.

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas i Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za sprovođenje predškolskog programa pripreme za djecu u godini pred polazak u školu u ukupnom iznosu od 404.611 KM.

Program će biti realizovan od 2. marta do 29. maja u 40 predškolskih ustanova, i to u 37 javnih i tri privatne predškolske ustanove, te u 78 osnovnih škola.

– Osim toga, u program će biti uključeno dvoje djece predškolskog uzrasta koja se nalaze na bolničkom liječenju u Banjaluci, a program će biti organizovan i u Roditeljskoj kući za djecu koja borave u ovoj ustanovi. U ovaj tromjesečni predškolski program biće uključeno 4.279 ili 45 odsto djece od ukupnog broja djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred – navodi se u saopštenju.

Program za djecu u godini pred polazak u školu predstavlja podršku djetetu u pogledu fizičkog zdravlja i fizičke zrelosti, kognitivnog razvoja, socijalne zrelosti i emocionalne stabilnosti pružanjem osnovnih znanja koja će se nadograđivati u školi, sticanjem radnih navika, razvijanjem ljubavi prema učenju, osposobljavanjem za samostalan i kreativan rad, razvijanjem osjećaja odgovornosti, međusobne tolerancije i učenje pravila ponašanja u grupi.

– Ovaj program predstavlja značajan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za veliki broj djece kojima je uskraćeno stimulativno i povoljno okruženje za razvoj i učenje i, kao posebna mjera, osim toga što podstiče kvalitetan razvoj djeteta i što olakšava početak obaveznog školovanja, pruža roditeljima podršku u njihovoj roditeljskoj ulozi – navodi se u saopštenju.

U saopštenju se napominje da je Program za djecu u godini pred polazak u školu posebno značajan u ruralnim, manje pristupačnim sredinama, ali i u urbanim sredinama koje nemaju predškolsku ustanovu.

Od 2011. godine, Programom za djecu u godini pred polazak u školu obuhvaćeno je 37.629 djece u 1.628 vaspitnih grupa.

USVOЈEN PROGRAM RЈEŠAVANjA PROBLEMA RASELjENIH, POVRATNIKA I IZBЈEGLICA

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za ovu godinu kojim se vrši operacionalizacija sredstava odobrenih u budžetu Srpske u iznosu od 8.635.300 KM, te značajnije podržava povratak Srba u Federaciju BiH u odnosu na raniji period.

Od ovog iznosa, 6.417.000 KM je namjenskih sredstava s ciljem sveobuhvatnog rješavanja problema koji proističu iz raseljenosti izbjeglica, raseljenih lica i povratnika i ostvarivanja njihovih prava, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2019. godinu u kojem je navedeno da je od ukupno planiranih namjenskih sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije doznačeno 5.741.535 KM, a realizovano je putem izvršenja programa 5.671.249 KM ili 98,78 odsto.

Kako se navodi, sredstva su utrošena za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, obezbjeđenje svih vidova alternativnog smještaja raseljenih lica i izbjeglica, obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica i neophodne komunalne infrastrukture i obezbjeđenje reintegracije povratnika i integraciju raseljenih lica kroz stimulisanje održivog povratka.

Sredstva su utrošena i u obnovu kulturnih i vjerskih objekata u svrhu povratka u Republiku Srpsku i Federaciju BiH, sprovođenje mjera migracione politike i podrške za lica koja su prošla readmisiju, udruživanje sredstava za zajedničke projekte koji se finansiraju iz Fonda za povratak BiH i pomoć udruženjima koja se bave problemima raseljnih lica, izbjeglica i povratnika.

Vlada je danas donijela i odluku o osnivanju regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj.

– Ovom odlukom osnivaju se regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje, te se uređuju njihova organizacija, sastav, nadležnosti i druga pitanja od značaja za rad regionalnih monitoring timova – navodi se u saopštenju.

Kako se naglašava, timovi su koordinirajuće strukture osnovane radi unapređenja funkcionalnih veza između javnih tužilaštava, policije, inspekcije rada, ustanova socijalne zaštite i drugih nadležnih organa u Republici Srpskoj koji učestvuju u sprovođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima.

“Timovi su otvoreni za učešće drugih ovlaštenih subjekata uključenih u prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima u ovim regijama, a s ciljem efikasnijeg suprotstavljanja trgovini ljudima. Takođe, regionalni monitoring timovi međusobno sarađuju u sprovođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima”, pojašnjava se u saopštenju.

Regionalni monitoring timovi imaće zadatak da prikupljaju i analiziraju informacije o trendovima trgovine ljudima na svojim područjima i vrše analize i procjene adekvatnosti pravnog okvira, institucionalnog okvira, strateškog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na trgovinu ljudima i predlaganje mjera za unapređenje.

Timovi bi trebalo i da unaprijede postupanje i saradnju tužilaca i policijskih službenika u otkrivanju krivičnih djela trgovine ljudima, razmjeni informacija i saradnji sa drugim institucijama nadležnim za suzbijanje trgovine ljudima i pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, sprovode preventivne aktivnosti u suprotstavljanju trgovini ljudima kao i kampanje s ciljem podizanja svijesti građana o trgovini ljudima, njenim oblicima, uzrocima i rizicima.

Ovi timovi će razvijati kapacitete institucija uključenih u suprotstavljanje trgovini ljudima, naročito u postupcima identifikacije i upućivanja žrtava, obezbijediti održive programe i procedure za proaktivnu zaštitu žrtava i svjedoka žrtava i pružanje pomoći žrtvama svih oblika trgovine ljudima, a naročito ranjivih grupa, a među zadacima je i smanjenje rizika za viktimizaciju i reviktimizaciju žrtava i svjedoka žrtava.

Kako je predviđeno, regionalni monitoring timovi će planirati i preduzimati koordinisane aktivnosti u kreiranju individualnih programa rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije identifikovanih žrtava trgovine ljudima i svjedoka žrtava, te njihovo sprovođenje i realizacija aktivnosti predviđenih strateškim dokumentima u ovoj oblasti u Republici Srpskoj.