– Donošenjem novog Zakona o kulturnim dobrima proizašlo je iz potrebe za poboljšanjem i unapređenjem postojećeg normativnog okvira u oblasti zaštite i korišćenja dobara, koja je utvrđena važećim Zakonom o kulturnim dobrima a kojim bi se omogućio razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, napredak ustanova zaštite u stručnom smislu, kao i obezbjeđivanje svih neophodnih uslova za zaštitu i sigurnost nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, koja su od opšteg interesa za Republiku Srpsku – saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Јedan od veoma važnih razloga za donošenje novog Zakona jeste potreba da se u zakonski okvir uvede i definiše sasvim nov pojam, koji važeći zakon ne poznaje, a to je „nematerijalno kulturno dobro“, koje je kao kategorija kulturnog dobra definisana obavezujućim međunarodnim aktima, kao i radi usaglašavanja Zakona sa Zakonom o kulturi i Zakonom o muzejskoj djelatnosti, u kojem je usvojena i ugrađena kategorija nematerijalno kulturno dobro.

Kako bi se olakšala primjena zakona, pristupilo se izradi novog Zakona o kulturnim dobrima, a ne izmjenama i dopunama važećeg zakona. 

Vlada Srpske prihvatila je Informaciju o trezorskom sistemu poslovanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Zaključkom Vlade zadužuju se javne zdravstvene ustanove: Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Dom zdravlja Bijeljina, Dom zdravlja Drinić, Dom zdravlja “Dr Dušan Marčeta” Istočni Drvar, Dom zdravlja “Sveti Luka” Kalinovik, Dom zdravlja “Sveti Pantelejmon” Kotor Varoš, Dom zdravlja “9. januar” Krupa na Uni, Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši, Dom zdravlja Ljubinje, Dom zdravlja “Dr Јovan Rašković” Mrkonjić Grad, Dom zdravlja Nevesinje, Dom zdravlja Prijedor, Dom zdravlja Prnjavor, Dom zdravlja Srbac, Dom zdravlja Stanari, Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić, Dom zdravlja Milići i Dom zdravlja Šipovo da preduzmu sve potrebne mjere i radnje, iz svoje nadležnosti, u cilju ulaska u trezorski sistem Republike Srpske od 01.01.2022. godine.

Takođe, ovim Zaključkom zadužuju se jedinice lokalne samouprave: Grad Bijeljina, Opština Drinić, Opština Istočni Drvar, Opština Kalinovik, Opština Kotor Varoš, Opština Krupa na Uni, Opština Laktaši, Opština Ljubinje, Opština Mrkonjić Grad, Opština Nevesinje, Grad Prijedor, Opština Prnjavor, Opština Srbac, Opština Stanari, Opština Teslić i Opština Šipovo da, u skladu sa nadležnostima, preduzmu sve potrebne aktivnosti na uključivanju nadležnih domova zdravlja u lokalne trezore od 01.01.2022. godine.

Očuvanje i unapređenje finansijske održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske jedan je od prioritetnih ciljeva definisanih u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021–2023. godine. Prelazak javnih zdravstvenih ustanova na trezorski sistem poslovanja, jedna je od planiranih aktivnosti za zaustavljanje trenda povećanja ukupnih obaveza u zdravstvenom sistemu. Dosadašnja iskustva su pokazala da trezorski način poslovanja omogućava kvalitetnije i transparentnije finansijsko planiranje, upravljanje i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Prelaskom na trezorski sistem poslovanja domovi zdravlja i druge zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj prestaju da funkcionišu kao individualne poslovne cjeline već, kao budžetski korisnici, postaju dio jedinstvenog trezorskog sistema Republike Srpske koji podrazumijeva drugačije operativne procedure i prakse, naročito kada se radi o finansijskom upravljanju. Shodno tome, jedinice lokalne samouprave, kao osnivači lokalnih domova zdravlja, dobijaju mogućnost i nadležnost neposrednog praćenja planiranja, upravljanja i kontrole finansijskog poslovanja nadležnog doma zdravlja.

Važno je naglasiti da su lokalni trezori odgovorni za izmirenje obaveza u skladu sa odobrenim finansijskim planom, odnosno odlukom o usvajanju budžeta opštine ili grada. Time se doprinosi većoj stabilnosti u samom poslovanju domova zdravlja obzirom da budžet opštine ili grada postaje garant finansijske sigurnosti da će se usluge pružati u skladu sa planom i budžetom, što je naročito važno u uslovima nepredviđenih događaja i vanrednih situacija poput aktuelne pandemije izazvane oboljenjem COVID-19.

Pored toga, obzirom da budžetski korisnici imaju obavezu da pripremaju i dostavljaju nadležnoj službi opštine/grada svoje budžetske zahtjeve, prelazak na trezorski sistem poslovanja za domove zdravlja znači i jačanje funkcije planiranja.

Imajući u vidu da budžetski korisnici, u skladu sa Zakonom o trezoru, mogu stvarati obaveze najviše do iznosa sredstava odobrenih u budžetu, omogućava se efikasnije i racionalnije korištenje javnih resursa i viši nivo kontrole troškova u zdravstvenom sistemu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o petnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Ovom odlukom u Centralnom registru hartija od vrijednosti 5. novembra 2020. godine biće registrovana 15. emisija obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, vrijednosti 8.150.169 KM.

U prethodnih četrnaest emisija obveznica za izmirenje potraživanja po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, Republika Srpska je emitovala ukupno 442.990.808 KM.

Obveznice ratne materijalne i nematerijalne štete imaju rok dospijeća 13 godina od dana emisije i period odgode isplate glavnice od tri godine, uračunat u rok otplate. Kamatna stopa je fiksna, 1.5% godišnje. Računa se na ostatak glavnice, uz primjenu linearnog modela obračuna kamate, na bazi stvarnog broja dana.

Vlada Republike Srpske donijela je i odluke o odobravanju 30.000 KM Poljoprivrednoj zadruzi Drina Skelani, 50.000 Poljoprivrednoj zadruzi Toplica-Srebrenica i 20.000 Sinerdži grup Skelani, na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade Republike Srpske i opštine Srebrenica.

Sredstva se obezbjeđuju iz subvencija za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u okviru Afgencije za agrarna plaćanja, a korisnici su dužni dostaviti dokaze o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, usvojila je i Plan upravljanja kriznom situacijom za kontrolu i suzbijanje zarazne bolesti klasične kuge svinja u Republici Srpskoj, a ovaj dokument sadrži opsežan plan mjera koje se sprovode u slučaju pojave klasične kuge svinja u Republici Srpskoj.