Utvrđeni Nacrt Budžeta za 2019. godinu iznosi 3,231 milijarde KM, što je za 193 miliona KM manje od rebalansa za 2018. godinu.

Prema Nacrtu Budžeta, izvorni prihodi su veći za 34,1 milion u odnosu na 2018. godinu.

Najveći rast na rashodovnoj strani je na pozicijama ličnih primanja, 31,5 miliona, prvenstveno zbog planiranog povećanja za plate u obrazovanju i kulturi, koje uz minuli rad, ukupno iznosi 20 miliona KM.

Nacrtom Budžeta je planirano i povećanje transfera Fondu dječije zaštite za 13 miliona KM.

Na poziciji rashoda, planirano je smanjenje izdataka za otplatu duga u iznosu 489,9 miliona KM, što je za 261,3 miliona manje u odnosu na rebalans za 2018. godinu.

Planirani budžetski suficit, prema Nacrtu Budžeta, koji je utvrđen na današnjoj sjednici Vlade, iznosiće 77,6 miliona KM.

Osnovni okvir za izradu Nacrta Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2019. do 2021. su memorandumi o zajedničkim politikama i mjerama potpisani u decembru 2017. godine sa socijalnim partnerima Vlade Republike Srpske, te smjernice za razvoj privrede, koje je Vlada Republike Srpske pripremala od aprila 2018. godine zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske, a iste su prezentovane na konferenciji “Privreda Republike Srpske od 2019. do 2022. godine – dijalog za budućnost”.

Akcenat politika Vlade u narednom periodu, utvrđen Programom ekonomskih reformi će biti pomjeren sa fiskalnih politika, na politike realnog sektora i strukturne reforme.

Glavni ciljevi politika su u pomenutom dokumentu dati kroz pet prioriteta: povećanje plata, povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor.

Prethodno definisani ciljevi obuhvataju mjere kojima će se implementirati i smjernice za politike koje su usvojene na Ekonomskom i finansijskom dijalogu u maju 2018. godine, ali uz puno poštovanje ustavnih ovlašćenja svakog nivoa vlasti u BiH, te nadležnosti institucija.

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu u o visini putarine

Ovom uredbom utvrđuje se visina putarine za korišćenje auto-puta po klasama vozila, način i sredstva plaćanja putarine, kao i mogućnost za određivanje nižeg iznosa putarine za pojedine korisnike.

Prema ovoj uredbi naplata putarine za otvoreni sistem naplate vrši se po klasama vozila, za izgrađenu dionicu auto-puta Banjaluka – Gradiška na naplatnom mjestu Јakupovci i iznosi 2,5 konvertibilne marke za putnička vozila bez prikolice, odnosno prvu klasu vozila.

Naplata putarine za zatvoreni sistem naplate, vrši se po klasama vozila za izgrađeni auto-put “9. januar“, dionica Banjaluka – Doboj na naplatnim mjestima Mahovljani, Laktaši, Drugovići, Prnjavor i Kladari.

Cijena putarine po zatvorenom sistemu zavisi od dužine pređene dionice i za putničko vozilo, odnosno vozila prve klase, iznosi za pređenu dionicu od Banjaluke do Prnjavora četiri konvertibilne marke, odnosno za dionicu od Banjaluke do Doboja sedam konvertibilnih maraka.

U iznos putarine uračunat je porez na dodatnu vrijednost (PDV). Putarina se može plaćati u konvertibilnim markama i efektivnim stranim novcem, gotovinskim plaćanjem, pretplatom i bankovnim karticama. Takođe, putarinu je moguće plaćati i putem uređaja za automatsko plaćanje putarine (TAG uređaj), a cijenu ovog uređaja, kao i popuste predviđenje za korisnike ovakvog vida plaćanja određuje Јavno preduzeće “Autoputevi Republike Srpske”.

Tekst Uredbe o visini putarine s istaknutim cijenama putarine po dionicama i klasama vozila dostupan je na sajtu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, u sekciji “Drumski saobraćaj”.

Vlada Republike Srspske upoznala se danas sa analizom primjene Zakona o stečaju, nakon dvije i po godine njegove primjene, od marta 2016. godine, kada je Zakon stupio na snagu, do kraja juna 2018. godine.

U poređenju sa starim Zakonom o stečaju, novi Zakon o stečaju je u periodu od skoro dvije i po godine njegove primjene donio sljedeće ključne rezultate:

– skratio prosječnu dužinu trajanja stečajnog postupka sa 51 mjesec na 12 mjeseci, tj. za 425 odsto (preduzeća sa imovinom koja su pokrenula stečaj po novom Zakonu o stečaju), odnosno sa 33 mjeseca na 11 mjeseci, tj. za 30 odsto (sva preduzeća, sa i bez imovine, koja su pokrenula stečaj po novom Zakonu o stečaju);

– Obezbijedio rast broja riješenih predmeta za 203 odsto u posmatranom periodu (preduzeća koja su pokrenula stečaj po Novom zakonu o stečaju). Poređenja radi, broj riješenih predmeta po starom Zakonu o stečaju ima pad od 61 odsto u istom posmatranom periodu;

– Uvećao prosječan iznos unovčenja imovine za 10 odsto (sa 51% do 61%) prodajom imovine stečajnog dužnika koji je pokrenuo stečaj po novom Zakonu o stečaju;

– Sačuvao 538 radnih mjesta kao rezultat uspješnog procesa restrukturiranja (predstečajne nagodbe) četiri preduzeća.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o međunarodnoj vježbi “Srbija 2018”

U Informaciji se navodi da je učešće predstavnika Republičke uprave civilne zaštite i Republike Srpske u međunarodnoj vježbi zaštite i spasavanja “Srbija 2018”, koja je održana u periodu 07-12 oktobra 2018. godine na području Mladenovca i Aranđelovca, bilo uspješno i da je na ovaj način predstavljena Republika Srpska u međunarodnom kontekstu.

Stručnost pripadnika Јedinice za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu (RHB) i Јedinice za zaštitu i spasavanje na vodi i pod vodom prepoznata je od strane relevantnih domaćih i međunarodnih stručnjaka.