Naime, kako je navedeno u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2020. do 2022. godine, sva javna preduzeća u Republici Srpskoj u ovoj godini treba da donesu svoje planove reorganizacije, sa jasno definisanim smanjenjem broja radnika, načinom smanjenja obaveza i jasno definisanim prihodom koji će obezbijediti kroz domaćinsko poslovanje bazirano na korporativnim principima.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, u saradnji sa tehničkom misijom Međunarodnog monetarnog fonda, već početkom 2020. godine, biće sprovedena nezavisna revizija poslovanja javnih preduzeća, te će nakon toga biti definisan
jasan niz koraka u reformi javnih preduzeća, sa ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti u njihovom radu.

Iz Vlade Republike Srpske, koja je sastavila ovaj dokument, poručili su da je reforma javnih preduzeća, pored reforme zdravstvenog sistema, najvažniji zadatak.

– Reforma javnih preduzeća mogla bi se posmatrati kroz tri segmenta: javna koja opterećuju ili traže dodatna sredstva iz budžeta Republike Srpske, zatim komunalna javna preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, čije reformisanje je potrebno hitno početi, te strateška javna preduzeća od kojih se očekuje da budu izuzetno profitabilna i budu jedan od izvora prihoda budžeta Republike Srpske, čija reforma mora da bude pažljivo sprovedena s ciljem efikasnijeg i produktivnijeg poslovanja, a sve sa ciljem ostvarivanja značajnije dobiti – navedeno je u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske, za period 2020-2022. godina, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

Prema njihovim riječima, namjera Vlade Republike Srpske je da se javna preduzeća u potpunosti stave u funkciju razvoja privrede i društva u cjelini.

– Prema tome, reforma zdravstvenog sistema i reforma javnih preduzeća su dvije ključne reformske oblasti Vlade Republike Srpske u narednom periodu, kao što je definisano i kroz Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019–2022. godine – stoji u ovom dokumentu.