Foto: SRNA

“Budžet je realno ambiciozan i na njegovoj realizaciji moramo raditi. Imamo vrlo izvjesne brojne investicije u narednoj godini i cilj je da one dalje podignu BDP čiji je predviđeni rast u 2020. godini 3,5 odsto”, rekla je Vidovićeva, obrazlažući ovaj prijedlog u Narodnoj skupštini.

Ona je istakla da je u Srpskoj trenutno zaposleno 275.000 radnika, da je prosječna plata 905 KM, a prosječna penzija 376 KM.

“Pokrivenost uvoza izvozom trenutno je 76,6 odsto, a predviđa se da će naredne godine biti 77,4 odsto”, rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da se sve obaveze iz budžeta, pa i one po osnovu kreditnih zaduženja, izvršavaju redovno.

“Cilj je da i u narednom periodu, kada je riječ o finansiranju budžeta, idemo sa smanjenjem zaduženja u odnosu na otplatu kredita”, rekla je Vidovićeva.

Ona je napomenula da je Prijedlogom budžeta za narednu godinu planiran budžetski suficit u iznosu od 20,1 milion KM, navodeći da ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2020. godini iznose 2,996 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 148,5 miliona KM, odnosno 5,2 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta Srpske za 2019. godinu.

“Poreski prihodi iznose 2,742 milijardi KM u Prijedlogu budžeta Srpske za 2020. godinu, što je više za 113,5 miliona KM ili 4,3 odsto u odnosu na poreske prihode planirane rebalansom budžeta za 2019”, rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da je od projektovanih ukupnih prihoda od indirektnih poreza, Prijedlogom budžeta Srpske za 2020. godinu planiran iznos od 1,39 milijardi KM /sa ino-dugom od 243,7 miliona KM/, što predstavlja uvećanje od 65,2 miliona KM, odnosno 4,9 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2019. godinu.

“S obzirom na trend rasta u naplati prihoda od poreza na dobit tokom 2019. godine, Prijedlogom budžeta za 2020. godinu planirano je da će ovaj prihod iznositi 250,9 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 9,8 miliona KM ili 4,1 odsto u odnosu na sredstva planirana Rebalansom budžeta za 2019”, rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da su prihodi od poreza na dohodak planirani u iznosu od 151 milion KM u Prijedlogu budžeta Srpske za 2020. godinu, što predstavlja uvećanje prihoda po ovom osnovu za 4,8 miliona KM ili 3,3 odsto u odnosu na sredstva planirana Rebalansom budžeta za 2019.

“Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u Prijedlogu budžeta za 2020. godinu iznose 931,6 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 48,1 milion KM ili 5,4 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2019. godinu”, rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da neporeski prihodi u Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2020. godinu iznose 254,3 miliona KM, što predstavlja uvećanje za 37,2 miliona KM ili 17,1 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2019. godinu.

“Najznačajniji rast neporeskih prihoda u 2020. godini planiran je na stavci Naknade za priređivanje igara na sreću i to za 21,7 milion KM ili 56,2 odsto u odnosu na sredstva planirana Rebalansom budžeta za 2019”, navela je Vidovićeva.

Ona je istakla da ukupni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u 2020. godini iznose 2.976 milijardi KM.

Rashodi za lična primanja zaposlenih koji u 2020. godini iznose 844,9 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 81,7 miliona KM, odnosno 10,7 odsto u odnosu na sredstva planirana Rebalansom budžeta za 2019. godinu, od čega se na bruto plate zaposlenih odnosi 71,8 miliona KM.

“Jedan od razloga planiranog uvećanja je nedavno povećanje plata u javnom sektoru od pet do 20 odsto, kao i uvođenje novih korisnika budžeta – zavoda za transfuzijsku medicinu i za sudsku medicinu Republike Srpske i Osnovnog suda Šamac”, rekla je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, rashodi po osnovu korištenja roba i usluga u 2020. iznose 117,8 miliona KM, a rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi u 2020. iznose 111,7 miliona KM.

“Subvencije u 2020. godini iznose 127,3 miliona KM, a grantovi u 2020. godini iznose 56,7 miliona KM, što je uvećanje od 10 miliona KM, odnosno 21,4 odsto u odnosu na godinu ranije. Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta u 2020. godini iznose 236,9 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 4,8 miliona KM u odnosu na godinu ranije. Doznake na ime socijalne zaštite /penzije/ koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja u 2020. godini iznose 1,142 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 40 miliona KM, odnosno 3,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu”, navela je Vidovićeva.

Transferi između različitih jedinica vlasti – 151 milion KM, a transferi unutar iste jedinice vlasti – 37,1 milion KM, navodi se u tekstu prijedloga budžeta.

Kada je riječ o izdacima za nefinansijsku imovinu, odnosno kapitalnim investicijama, oni u 2020. godini iznose 135,3 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 38,3 miliona KM u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2019. godinu, a odnose se, uglavnom, na izgradnju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova.

“U narednoj godini će za Univerzitetski klinički centar Srpske biti izdvojeno 48,9 miliona KM”, rekla je Zora Vidović.

Izdaci za otplatu dugova u 2020. iznose 496,4 miliona KM i manji su u odnosu na lani za 102 miliona KM. Budžetska rezerva je, navodi se o prijedlogu budžeta, šest miliona KM, a budžetom Srpske za 2020. godinu planirano je finansiranje u iznosu od 406,7 miliona KM.

U prijedlogu budžeta se navodi da je ukupno zaduženje budžeta Srpske 345 miliona KM i manje je za 42 miliona nego prošle godine.