Foto: RTRS

Važeći Zakon o ličnom imenu Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 30. decembra 1993. godine, a u manjem obimu je mijenjan 2000. godine.

Nacrtom zakona o ličnom imenu uređuje se pojam, način određivanja, korišćenja i promjene ličnog imena državljana Republike Srpske i BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu, kojim se uspostavljaju dugoročni i bolje uređeni odnosi proizvođača, organizatora proizvodnje i otkupa, obrađivača i proizvođača duvanskih proizvoda.

Izmjenama i dopunama Zakona o duvanu pristupilo se zbog poteškoća u primjeni važećeg zakona, posebno u dijelu koji se odnosi na organizaciju proizvodnje i otkupa sirovog duvana.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, prvenstveno zbog činjenice da je postojeći zakon, koji je donesen 2001. godine, pretrpio tri izmjene i dopune, da su u primjeni uočene nedorečenosti u vezi sa zahtjevima bezbjednosti plovidbe, kao i obaveze usklađivanja propisa sa pravnim nasljeđem EU i praksom i standardima Savjeta Evrope.

Donošenje novog zakona potrebno je i zbog intenziviranja saobraćaja, ne samo na rijeci Savi, na kojoj je uspostavljen međunarodni režim plovidbe, već i na ostalim plovnim putevima u Srpskoj, te je neophodno održavanje plovnog puta da bi plovidba bila bezbjedna, dodaje se u saopštenju.

UPIS MANjE STUDENATA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

U prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj biće upisano manje redovnih studenata nego godinu ranije, navodi se u današnjoj odluci Vlade Srpske.

– Odlukom je utvrđen upis 4.195 redovnih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, i to 2.169 na Univerzitetu u Banjaluci, 1.846 na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 130 na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru i 50 na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju – saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U prvu godinu drugog ciklusa studija mogu se upisati 1.152 redovna studenta, i to 667 na Univerzitetu u Banjaluci i 485 na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

U saopštenju se navodi da je jedan od razloga što je broj studenata manji to što su javni univerziteti u prijedlozima za upis planirali manje nego prošle godine.

Na određenim studijskim programima resorno ministarstvo je smanjilo broj studenata koji su predložili javni univerziteti uzevši u obzir potrebe tržišta rada, broj upisanih studenata u prvu godinu akademske 2018/2019. godine, te broj đaka četvrtog stepena koji ove godine završavaju srednju školu.

Vlada Republike Srpske danas je prihvatila donatorska sredstva Vlade Srbije od 1.955.830 KM Republici Srpskoj za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina “Startap Srpska”, u okviru saradnje prema Sporazumu o specijalnim paralelnim vezama.

Donacija će biti korištena za nastavak realizacije Programa samozapošljavanja i razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina, a krajnji korisnik je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, kao realizator programa, u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Ministarstvo rada ima obavezu da podnese izvještaj Vladi Republike Srpske o realizaciji programa.

RAZDVAЈANjE STATUSA NEZAPOSLENOG OD ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici nacrte dva izmijenjena zakona kojima se stvaraju uslovi za razdvajanje sticanja statusa nezaposlenog lica od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike.

Riječ je o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ove izmjene će omogućiti da Zavod za zapošljavanje Republike Srpske konačno dobije precizne podatke o ponudi radne snage na tržištu rada Republike Srpske.

Prema predloženim rješenjima, Zavod za zapošljavanje će se moći isključivo posvetiti radu sa nezaposlenim licima koja zaista aktivno traže zaposlenje, a ne onima koji se, radi ostvarivanja drugih prava, prije svih zdravstvene zaštite, nalaze na evidencijama nezaposlenih i ne traže posao.

Druga važna izmjena odnosi se na poboljšanje materijalnog položaja nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva, prestane radni odnos. Kroz predložena rješenja produženo je trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i njena visina.

Maksimalna dužina trajanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa najdužim stažom je sa 12 produžena na 24 mjeseca.

Povećana je i visina novčane naknade koja, prema predloženom rješenju, iznosi: za lica koja su radila do 15 godina 45 odsto prosječne plate koju su ostvarivali prije prestanka radnog odnosa, ranije je bilo 40 odsto, odnosno, 50 odsto plate za lica sa 15 i više godina staža, dok je ranije ta stopa bila 45 odsto, dodaje se u saopštenju.

Predložena je izmjena formule za izračunavanje najniže “garantovane” novčane naknade koja je trenutno 30 odsto prosječne plate za prethodnu godinu, što nominalno iznosi oko 256 KM, na 80 odsto najniže plate u Republici za tekuću godinu, što nominalno iznosi oko 360 KM, odnosno povećanje za više od 100 KM na mjesečnom nivou.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojim je predviđeno uspostavljanje Registra računa fizičkih lica, što će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u poreskom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo.

U saopštenju se navodi da će navedeno doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreskih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankovnim računima fizičkih lica, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, a koja se ovim zakonom ovlašćuje da uspostavi i vodi Registar računa fizičkih lica.

Registri računa fizičkih lica uspostavljeni su u okruženju i zemljama EU, a uspostavljanje ovakvih centralizovanih baza podataka nalažu i međunarodni standardi i najnovija Direktiva EU koja uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.