– Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Srpske od dana stupanja na snagu pomenutih zakona i drugih propisa koje Vlada treba da uputi na usvajanje – navodi se u zaključcima u ovoj informaciji dostavljenoj Narodnoj skupštini zajedno sa materijalima za posebnu sjednicu posvećenu vraćanju nadležnosti Srpske.

U informaciji se navodi da se prenošenje nadležnosti u brojnim oblastima /od finansija i pravosuđa do bezbjednosti, sporta i kulture/ sa Republike Srpske na nivo BiH dešavalo od 1997. godine, te da neki prenosi danas više nisu na snazi.

– Međutim, ni ova zakonodavna procedura nije dala legalitet nametnutim aktima budući da Ustav BiH propisuje da je Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona koji su potrebni za sprovođenje odluka Predsjedništva ili za vršenje funkcija te skupštine prema Ustavu – navodi se u Informaciji.

U dokumentu se napominje da su neke propise zamijenili novi, a neki su protokom vremena pretrpjeli brojne izmjene među kojima su i oni kojima su dodatno proširene nadležnosti na BiH nivou vlasti.

– Tako su u Zakonu o Savjetu ministara BiH i Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH dodate pojedine odredbe koje uređuju osnivanje i rad novih organa uprave za čije osnivanje ne postoji ustavna pretpostavka, te u skladu sa navedenim zakonima danas na nivou BiH postoji devet ministarstava. Prvim Zakonom o Savjetu ministara BiH i ministarstvima BiH iz 1997. godine na nivou BiH formirana su isključivo tri ministarstva, i to spoljnih poslova, civilnih poslova i komunikacija, te spoljne trgovine i ekonomskih odnosa – navodi se u Informaciji.

U prilozima ove informacije pobrojano je 128 zakona koji su doveli do prenosa nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH, koji su i danas na snazi.

– Osim navedenog, važno je naglasiti da su se nadležnosti prenosile i posredstvom podzakonskih akata. Nerijetko su podzakonski akti donošeni bez materijalnog pravnog osnova, a na osnovu samo proceduralnih odredaba Zakona o Savjetu ministara BiH koje uređuju način rada i odlučivanja Savjeta ministara. Takvim podzakonskim aktima su se osnivale uprave, upravne organizacije i druge institucije čije osnivanje nije predviđeno Ustavom BiH – pojašnjava se u informaciji.

U prilozima je pobrojano i 114 najznačajnijih podzakonskih i drugih akata iz relevantnih oblasti kojima su prenošene nadležnosti Srpske na nivo BiH.

– Riječ je o setu propisa kojim su prenošene nadležnosti u periodu od 1998. do 2019. godine, uz napomenu da neki od njih danas više nisu snazi, dok su pojedini propisi izmijenjeni u kasnijem periodu – navodi se u informaciji.

U dokumentu se ističe da je u Republici Srpskoj nametnuto oko 260 odluka kojima je visoki predstavnik donosio ili mijenjao/dopunjavao zakone, mijenjao Ustav, smjenjivao izabrane funkcionere…

Takođe, velike probleme na planu prenosa nadležnosti sa Srpske na BiH donose odluke Ustavnog suda BiH o aktima o šumama i poljoprivrednom zemljištu Srpske, Danu Republike Srpske i slično.