“Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da povuče izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i da ga stavi van snage”, navodi se u usvojenim zaključcima republičkog parlamenta u vezi sa informacijom o tom izvještaju.

Narodna skupština smatra da je s ciljem cjelovitog i istinitog sagledavanja događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, a zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u BiH neophodno formiranje nezavisne međunarodne komisije koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanja svih naroda na tom području u tom periodu.

Komisija će sve dijelove izvještaja Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, a koji su u međuvremenu nesporno dokazani i dokumentovani kao tačni uključiti u sadržaj svog izvještaja.

Narodna skupština Republike Srpske smatra da Vlada Republike Srpske treba da formira nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanje Srba u Sarajevu s obzirom na činjenicu da Vlada Federacije BiH nije formirala komisiju koja je trebala ispitati i sačiniti izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine.

Narodna skupština smatra da rok za rad obje novoformirane nezavisne međunarodne komisije ne treba biti duži od jedne godine.

NSRS - ZaključciNSRS – Zaključci

Narodna skupština izražava opredjeljenje da se istraživanjem istine o događajima u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine jača međusobno povjerenje u BiH i regionu i eliminišu manipulacije o ovim događajima, da bi se spriječilo dalje manipulisanje sudbinama istinskih žrtava i njihovih porodica.

U zaključcima se navodi da Narodna skupština smatra da je izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine sačinjen pod pritiskom visokog predstavnika u BiH i međunarodne zajednice, te da je Komisija radila pod snažnim pritiskom visokog predstavnika sa unaprijed zadatim i određenim rezultatima koje je morala postići, čime se konstatuje da Komisija u svome radu nije bila nezavisna.

Republički parlament konstatovao je da je Komisija spriječena da se bavi stradanjem srpskog naroda na širem području Srebrenice i da je u svojim preporukama navela da je ukupna slika o događajima u i oko Srebrenice moguća samo nakon sagledavanja njihovog ukupnog istorijskog konteksta.

Narodna skupština smatra da se izvještajem Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine manipuliše istinom i pokušava mijenjati karakter rata u BiH, a sve u funkciji slabljenja Republike Srpske.

Narodna skupština smatra da su izvještaji sa prilozima Radne grupe Vlade Republike Srpske za sprovođenje zaključaka iz konačnog izvještaja Komisije za Srebrenicu od 30. marta i 30 septembra 2005. godine sačinjeni van okvira odluke Doma za ljudska prava BiH pod neprimjerenim i tendencioznim pritiskom nekih međunarodnih predstavnika u BiH, te da su kao takvi nesvrsishodni i nepotrebni i traži od Vlade Srpske da ih stavi van snage.