Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Srpske je na 20. sjednici usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantom fondu koji je uvršten u dnevni red predstojeće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Predloženim odredbama uvodi se mogućnost da Fond, pored garantovanja konkretne finansijske obaveze preduzetnika izdavanjem pojedinačnih garancija, izdaje i garancije za obezbjeđenje dijela obaveze iz portfelja kredita, ugovorenih između preduzetnika i banke.

To bi trebalo da podstakne banke na dodatnu kreditnu aktivnosti i odobravanje većeg broja kredita malim i srednjim preduzećima, jer bi Fond kontinuirano garantovao pokriće kreditnog rizika do 25 odsto izloženosti riziku na nivou portfelja, rečeno je Srni u Ministarstvu finansija.

Osim toga, predlaže se i ukidanje ograničenja davanja garancija za finansiranje trgovačke djelatnosti.

Iz Ministarstva finansija Srpske naglašavaju da je u Nacrtu zakona precizirano da Fond može izdati garancije najviše do 70 odsto iznosa odobrenog kredita ili druge finansijske obaveze koje je preduzetniku odgovorila banka ili druga finansijska organizacija.

Umjesto dosadašnjeg tromjesečnog perioda obračuna i plaćanja naknade, Nacrtom se predlaže da preduzetnici naknadu za korišćenje garancija plaćaju Fondu na način određen ugovorom, čime bi se preduzetnicima olakšalo upravljanje troškovima.

Garantni fond Republike Srpske osnovan je 2010. godine s ciljem olakšavanja preduzetnicima, pravnim i fizičkim licima, pristup sredstvima kroz garantovanje kreditnih ili drugih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama.

Od početka poslovanja do aprila 2019. godine izdao je 142 garancije u ukupnom iznosu od 29,28 miliona KM. Prilagođavajući se zahtjevima tržišta Fond je razvijao i izdavao garancije putem tri grupe garantnih linija – osnovne garantne linije, linije za početne poslovne aktivnosti i posebne garantno-kreditne linije.

U proteklom periodu Fond je ostvario saradnju i izdao garancije u korist pet finansijskih posrednika koji posluju u Republici Srpskoj. Takođe, Fond je ostvario i saradnju sa 21 opštinom u Republici Srpskoj, sa kojima su zaključeni protokoli o saradnji i definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika.

Radi ostvarenja dodatnih prihoda, slobodna sredstva Fonda uložena su u hartije od vrijednosti i to najvećim dijelom u hartije od vrijednosti Republike Srpske i lokalnih zajednica.

Garantni fond je imao značajnu ulogu u ublažavanju svjetske ekonomske krize koja je pogodila i Republiku Srpsku 2009. godine, te njenih posljedica koje su nakon toga uslijedile.

Međutim, nakon više od osam godina od osnivanja Fonda, uslovi na finansijskom tržištu su znato izmijenjeni zbog čega je potrebno prilagoditi poslovne aktivnosti Fonda tako da se ojača njegova ulogu u podsticanju razvoja preduzetništva, što bi doprinijelo i povećanju konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske.

U martu ove godine formirana je Radna grupa za unapređenje poslovanja Garantnog fonda Republike Srpske, koji čine predstavnici Fonda, Ministarstva finansija i Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske s ciljem analize poslovanja Fonda, te unapređenja zakonskog okvira.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske planirano je Programom rada Vlade Republike Srpske za ovu godinu, kao jedna od mjera za realizaciju prioriteta povećanja konkurentnosti Garantnog fonda Republike Srpske, te Akcionim planom za realizaciju Programa rada Vlade Republike Srpske za period 2019-2022. godine i Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu.