“Tužioci imaju pravo na neto naknadu za godišnji odmor od 50 odsto osnovne mjesečne neto plate utvrđene Zakonom o platama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH i njima je isplaćen regres od 2.206 KM. Ostalom stručnom osoblju koje prima platu po istom zakonu isplaćen je regres u iznosu od 50 odsto njihove osnovne mjesečne plate”, navodi se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Revizori su konstatovali da je pravo na naknadu za regres za godišnji odmor u ovoj instituciji BiH regulisano različito.

Revizori ukazuju na činjenicu da zaposleni u Tužilaštvu BiH koji primaju platu u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza, topli obrok, regres, jubilarne nagrade i naknade za pomoć u slučaju smrti, dok zaposleni koji platu primaju po Zakonu o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH imaju pravo na naknadu za regres i otpremninu prilikom odlaska u penziju čiji iznosi nisu ujednačeni.

Naime, Zakonom o platama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH tužioci imaju pravo na isplatu jedne osnovne mjesečne plate kao naknade prilikom odlaska u penziju.

Međutim, zaposleni koji primaju platu prema Zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH i imaju pravo na isplatu otpremnine u visini šest ostvarenih neto plata isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih mjesečnih neto plata iz prethodne godine u BiH ukoliko je to za njih povoljnije.

Zaključno sa 31. decembrom prošle godine isplaćeno je 10.186 KM za otpremnine.

Različito definisano pravo na naknade /za prevoz sa posla i na posao, topli obrok i odvojen život/ zaposlenih u pravosudnim institucijama i zaposlenih u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti BiH bilo je osnova za podnošenje tužbenih zahtjeva, s obzirom da je Ustavni sud BiH utvrdio da ono predstavlja diskriminaciju koja se ne može opravdati, uočili su revizori.

Revizija je utvrdila i da Tužilaštvo BiH nije radilo u skladu sa propisima ni kada je riječ o proceduri javnih nabavki u vezi sa ekshumacijama.

“Izdaci ugovorenih usluga sa 31. decembrom prošle godine iznose 611.517 KM. Znatni iznosi odnose se na troškove ekshumacija /300.506 KM/, troškove vještaka /97.856 KM/, usluge prevođenja /81.543 KM/ i troškove svjedoka /45.727 KM/”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Troškovi ekshumacija iz prošlogodišnjeg budžeta iznose 300.506 i za 30 odsto su niži od troškova iz prethodne godine. Za potrebe realizacije predmetnih usluga Tužilaštvu je sa projekta IPA 2013 odobreno dodatnih 206.000 KM, a realizovano je 164.175 KM, dodaje se u tekstu.

Revizori dodaju da je, uvidom u uzorak faktura u 2017. godini, uočeno da se određeni računi odnose na aktivnosti ekshumacija u 2016. godini i ranije, mada su i u ranijim nalazima više puta pisali o nedostatku sistema internih kontrola u pogledu plaćanja faktura u godini na koju se obaveze odnose, te u skladu s tim i obezbjeđenja stvarne evidencije o neizmirenim obavezama.

S tim u vezi, revizori su preporučili Tužilaštvu da obavezno povede računa o blagovremenom plaćanju faktura u skladu sa odredbama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH.

Tužilaštvo BiH u prošloj godini je na ime putnih troškova isplatilo 272.552 KM, od čega u BiH 103.322 KM, a u inostranstvu 169.230 KM.

Uvidom u određen broj putnih naloga, revizori su utvrdili da kontrola tih naloga nije uspostavljena na zadovoljavajući način, odnosno da se isplata dnevnica i pripadajućih troškova vrši na osnovu podnesenog izvještaja zaposlenog, bez obzira na sadržaj priloženih agendi organizatora, avio-karti i slično kojima se dokazuje broj dnevnica, vrijeme polaska i drugo.

“Uočili smo da izvještaj zaposlenog po povratku sa službenog putovanja ne korespondira priloženoj dokumentaciji. U određenom broju slučajeva dnevnice su isplaćivane iako je organizator snosio sve troškove”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori preporučuju Tužilaštvu BiH da uspostavi sistem internih kontrola koji obezebjeđuje dosljednu primjenu važećih propisa pri obračunu troškova službenih putovanja.

Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je mišljenje prema kojem finansijski izvještaji Tužilaštva BiH prikazuju fer i istinito u svim materijalnim aspektima stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31. decembar prošle godine i izvršenje budžeta za prošlu godinu, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizori, ne izražavajući rezervu na mišljenje o finansijskim izvještajima, skreću pažnju da popisom sredstava i obaveza nisu usklađena stvarna stanja sa stanjima u glavnoj knjizi pojedinih pozicija bilansa stanja.

Prema mišljenju revizora, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Tužilaštva za 2017. godinu u skladu su u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane.

“Ali, ne izražavajući rezervu na mišljenje o usklađenosti, skrećemo pažnju na sljedeće: interna revizija nije uspostavljena u skladu sa relevantnim propisima, razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede izvršeno je bez definisanih kriterijuma, procedure javnih nabavki usluga vezanih za ekshumacije nisu sprovedene u skladu sa relevantnim propisima”, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Što se tiče nerealizovanih preporuka, revizori su konstatovali da pravilnici o unutrašnjoj organizaciji tužilačkih odjeljenja nisu doneseni prema odredbama Zakona o Tužilaštvu BiH, sistem finansijskog upravljanja i kontrole nije u cijelosti sproveden u skladu sa relevantnim propisima.

Revizori su ukazali da nisu definisani kriterijumi za razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede prema odredbama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH ili prema odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, te za određene kategorije radnih mjesta nisu definisani stručni kriterijumi prema složenosti poslova za razvrstavanje u platne razrede.

Revizori preporučuju Tužilaštvu BiH da je obavezno da donese pravilnike o unutrašnjoj organizaciji posebnih/tužilačkih odjeljenja u skladu sa odredbama Zakona o Tužilaštvu BiH, zatim Tužilaštvo treba da ubrza aktivnosti iz svoje nadležnosti s ciljem obezbjeđenja uslova za uspostavljanje funkcije interne revizije s obzirom na to da su osnovni propisi o internoj reviziji institucija BiH usvojeni prije nekoliko godina, kao i da javnosti obezbijedi dostupne informacije o onlajn sistemima i telefonskim linijama za prijavu korupcije.

Bruto plate i naknade na dan 31. decembar prošle godine iznose 11.353.789 KM /budžetska sredstva 10.852.825 KM i IPA sredstva 500.964 KM), od čega se 6.565.652 KM odnosi na neto plate i stimulacije, a 4.788.137 KM na poreze i doprinose.

Prosječan broj zaposlenih za koje su isplaćene bruto plate u Tužilaštvu bio je 246.

“Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo princip prema kojem se određen dio osoblja svrstao u kategoriju stručnog osoblja za koje se obračun plata vrši prema Zakonu o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, a jedan dio u kategoriju radnih mjesta koja prima platu u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH”, navode revizori.

Oni pojašnjavaju da je, na primjer, stručni savjetnik-bibliotekar svrstan u kategoriju stručnog osoblja i prima platu u skladu sa Zakonom o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.

Međutim, u istom odjeljenju stručni savjetnik-prevodilac razvrstan u kategoriju koja prima platu u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH ili rukovodilac određenog odjeljenja prima platu u skladu sa Zakonom o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, dok ostali zaposleni u tom odjeljenju primaju platu u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH.

S obzirom da se plata za radna mjesta obračunava po jednom ili drugom zakonu bez jasno definisanih kriterijuma za razvrstavanje radnih mjesta u jednu ili drugu kategoriju, revizori su dali preporuku Tužilaštvu BiH da definiše jasne kriterijume za razvrstavanje radnih mjesta u kategorije, odnosno platne razrede, shodno odredbama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH i odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Ostale preporuke odnose se na potrebu obaveznog uspostavljanja sistema evidentiranja i plaćanja obaveza za usluge vještačenja, prevođenja i ekshumacija u skladu sa propisima koji regulišu oblast računovodstva.

Preporuke se odsnose i na potrebu obezbjeđenja dosljedne primjene propisa pri zapošljavanju lica na određeno vrijeme bez raspisivanja javnog oglasa, dakle na netransparentan način, kao i na potrebu nadležnih institucija da hitno riješe pitanje prava iz radnih odnosa zaposlenih u pravosudnim institucijama kako bi se spriječilo dalje pokretanje sudskih sporova koji imaju za posljedicu, osim isplate osnovnih potraživanja, isplatu velikih iznosa zateznih kamata i sudskih troškova na teret javnih sredstava.