Foto: RTV Slobomir

Ovim zakonskim rješenjem predlaže se osnivanje ministarstva privrede i preduzetništva, ministarstva energetike i rudarstva, ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Osim toga, kao samostalna republička upravna organizacija predlaže se osnivanje republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije koji bi preuzeo poslove Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, koje prestaje sa radom.

S obzirom da je realizovan najveći dio poslova kojim se bavilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, kao i da ne postoji potreba za daljom normativnom djelatnošću u ovoj oblasti, ono će biti transformisano u sekretarijat, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Fokus novog zakonskog rješenja je na privredi, novim tehnologijama, informatizaciji društva, unapređenju konkurentnosti privrede, ali i mladom kadru sa primjenjivim i savremenim znanjima.

Formiranjem ministarstva privrede i preduzetništva biće stvoreni preduslovi za sistemsku saradnju sa poslovnom zajednicom, stavljen akcenat na privredu i preduzetništvo i sistemske mjere za podizanje konkurentnosti u ovim oblastima i zapošljavanje.

Oblast djelovanja Ministarstva nauke i tehnologije se značajno proširuje, u skladu sa modernim tendencijama i zahtjevima informatičkog društva, te se predlaže formiranje ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Dio poslova u vezi sa visokim obrazovanjem, koji je do sada bio u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture, biće prenesen u ovo ministarstvo.

Ono će obavljati i poslove Agencije za informatičko društvo Republike Srpske, kao i Akademske i istraživačke mreže Republike Srpske.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju trebalo bi da promijeni naziv u ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i djelimično oblast rada, s obzirom na to da bi poslove koji se odnose na privlačenje stranih ulaganja, podršku domaćim i stranim investitorima i procjenu uticaja propisa, trebalo da preuzme ministarstvo privrede i preduzetništva.

Ovaj zakon doprinijeće unapređenju poslovnog ambijenta, kvaliteta obrazovanja, tehnološkog razvoja i time pozitivno uticati na poslovni ambijent.

Imajući u vidu da je Zakon o republičkoj upravi imao do sada osam izmjena i dopuna, bilo je neophodno, u skladu sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, pristupiti izradi novog teksta zakona.