Iz Fonda preciziraju da su u periodu januar-jun ove godine pravo na penziju po ovom osnovuostvarile 344 korisnice, u 2017. godini 632, a u 2016. godini 762.

Osim opštih propisa za ostvarivanje prava na penziju, žena-majka stiče pravo na penziju za jednu godinu manje staža osiguranja za svako rođeno dijete, u odnosu na uslove za sticanje prava na penziju propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, podsjećaju iz PIO.

Povoljniji uslovi za sticanje prava na penziju, prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisani su i za kategoriju policijski službenik, koji ima pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života.

Na tom osnovu, za dvije i po godine, koliko je na snazi ova odredba, pravo je ostvario 431 korisnik, odnosno 68 korisnika u periodu januar-jun ove godine, 88 korisnika u 2017. godini i 281 korisnik u 2016. godini.

Ostvarivanje prava po povoljnijim uslovima za ženu-majku i policijskog službenika uticali su na povećanje broja korisnika prava na godišnjem nivou, a pretpostavlja se da će broj novih korisnika po ovim osnovima i narednih godina ostati na dosadašnjem nivou.