Iako je riječ samo o istočnoj granici BiH, koja se nalazi na području Republike Srpske, Prijedlog sporazuma, pripremljen je bez ikakvih konsultacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i uz potpuno ignorisanje procedura.

Ministarstvo bezbjednosti je zanemarilo i činjenicu da MUP Republike Srpske ima zaključen sporazum sa Graničnom policijom i da njihovim pripadnicima pruža značajnu pomoć u zaštiti granice.

U prilog tome govore i činjenice da su ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i direktor Policije Darko Ćulum u prethodnom periodu, u više navrata jasno iskazali spremnost pripadnika MUP-a da aktivno učestvuju u rješavanju problema ilegalnih migracija, ali na korektan način i u skladu za pozitivnim pravnim propisima u BiH.

Prema svim zakonskim aktima, Savjet ministara ne može sačiniti ovakav plan bez saradnje sa entitetskim vladama, ali i pored toga, na telefonskoj sjednici održanoj 14. maja ministri donose zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo bezbjednosti da pripremi i u što kraćem roku, a najkasnije do 20. maja, dostavi Prijedlog sporazuma kojim će se definisati način pružanja pomoći entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova Graničnoj policiji BiH s ciljem jačanja istočne granice BiH.

Ovaj zaključak Savjeta ministara uslijedio je skoro mjesec dana nakon zaključka Predsjedništva BiH koji je donesen na 2. redovnoj sjednici, održanoj 17. aprila kojim se Savjet ministara zadužuje da u roku od sedam dana dostavi detaljan plan za djelovanje nadležnih entitetskih i institucija BiH s ciljem sprečavanja povećanog priliva migranata u BiH.

Pored opšteg nerazumijevanja problema ilegalnih migracija i potrebe da se hitno riješi problem vraćanja tih lica u BiH iz država EU u skladu sa Sporazumom o readmisiji između BiH i EU, a u skladu sa kojim se državljani trećih država kojima se ne može utvrditi identitet vraćaju u državu prvog ulaska u EU, što bi u velikom broju slučajeva bila BiH, Savjet ministara se fokusira na zaštitu istočne granice iako to nigdje u zaključku Predsjedništva BiH nije navedeno.

Ovim sporazumom Ministarstvo bezbjednosti izašlo je iz okvira zaključaka Predsjedništva BiH i Savjeta ministara i u njega još uključilo i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i Policiju Brčko distrikta.

Pored ovih grubih proceduralnih grešaka i nepoštovanja nadležnosti, sam tekst Prijedloga sporazuma sadrži određene manjkavosti koje je potrebno korigovati kada se usaglašavanje njegovog teksta vrati u uobičajenu proceduru.

Srna saznaje da je ovaj prijedlog sporazuma upućen Savjetu ministara 20. maja ali bez mišljenja Ministarstva finansija i trezora i Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara, ali nije usvojen, već je Ministarstvo bezbjednosti zaduženo da nastavi sa realizacijom Zaključka Predsjedništva BiH i o tome informiše Savjet ministara na narednoj sjednici.