“Predloženim odredbama ovog zakona poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju iz važećeg Zakona u 2020. godini biće vršena refundacija naknade plate u iznosu od 100 odsto bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate radniku. Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih radnica svim poslodavcima”, rečeno je Srni u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske utvrđena je obaveza Vlade Srpske da u trogodišnjem periodu u cjelosti preuzme troškove naknada bruto plate poslodavcima, korisnicima refundacije naknade plate iz važećeg zakona.

Zakonom o dječijoj zaštiti poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz ovog zakona u 2019. godini refundiralo se u iznosu 80 odsto bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate.

“Ovim zakonom je izmijenjen uslov za ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status. Ako je u vrijeme poroda porodilja nezaposlena i ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti pravo na materinski dodatak”, pojasnili su u Ministarstvu.

Razlog za donošenje ovog zakona je i efikasniji rad organa koji odlučuju o pravima iz dječije zaštite, jer je važećim Zakonom o dječijoj zaštiti propisano da centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite sprovode prvostepene postupke za priznavanje prava iz dječje zaštite, a Javni fond za dječiju zaštitu je organ koji odlučuje o žalbi u drugostepenom postupku.

“Preuzimanjem nadležnosti centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite iz oblasti dječije zaštite od Fonda, odnosno njegovih organizacionih jedinica, znatno će se olakšati rad centara i službi, a korisnici prava iz dječije zaštite će brže i na jednostavniji način ostvariti prava iz ove oblasti”, smatraju u Ministarstvu.

Centri i službe socijalne zaštite zbog prevelikog obima posla nisu u mogućnosti da u zakonom propisanom roku odluče o zahtjevima stranaka za ostvarivanje prava iz dječije zaštite, pa se time stvaraju tehnički problemi isplate naknada za priznata prava korisnicima, propisanih važećim Zakonom o dječijoj zaštiti.

“Poslovi iz oblasti dječije zaštite su centrima i službama, propisani važećim zakonom, predstavljali i dodatno opterećenje koje se ogledalo u materijalnim troškovima u vezi sa sprovođenjem postupaka za ostvarivanje prava iz dječije zaštite, te plate i druga primanja, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, za zaposlene radnike u centrima i službama socijalne zaštite”, navode iz resornog ministarstva.

Napominje se da bi se novim zakonskim rješenjem pojačala kontrola trošenja budžetskih sredstava od Fonda za dječiju zaštitu, namijenjenih za dječju zaštitu.

U Ministarstvu su naveli da je razlog za donošenje ovog zakona i činjenica da određene kategorije nezaposlenih lica, roditelji-njegovatelji ili njegovatelji, koji se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju ili o licima sa invaliditetom nisu u mogućnosti da zasnuju radni odnos i na taj način obezbijede sebi i porodici novčana sredstva za zadovoljavanje osnovnih životnih potrebe.

Iz navedenih razloga, a primjenom strateškog dokumenta Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj od 2017. do 2026. godine normirano je novo pravo u oblasti dejčije zaštite – naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

“Propisivanje ovog prava kao zakonske materije poboljšaće se, indirektno, minimalna socijalna sigurnost djece sa smetnjama u razvoju, što predstavlja jedan od ciljeva i aktivnosti predviđeni strateškim dokumentom”, rekli su u Ministarstvu.

U Ministarstvu su pojasnili da bi novo pravo u oblasti dječje zaštite ostvarivali, kao novčanu naknadu, roditelji-njegovatelji ili njegovatelji koji se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju 24 časa dnevno.

Naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju će, kako se navodi, zajedno sa drugim primanjima po osnovu priznatih prava iz socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama u razvoju, poboljšati položaj porodica koje brinu o njima.

“Dakle, unaprijedila bi se podrška biološkoj porodici, a uvođenje novog prava za djecu sa smetnjama u razvoju predstavlja i prevenciju smještaja djece sa smetnjama u razvoju u ustanove socijalne zaštite. Samim tim će se poboljšati i materijalni položaj djece sa smetnjama u razvoju, a djeca ostaju u svojim porodicama”, ističu iz Ministarstva.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti trebalo bi da se nađe na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske 22. oktobra.