Donošenjem ovog zakona, kako su naveli, biće stvoreni uslovi za promociju doniranja i podizanja svijesti građana o značaju doniranja, kao i organizovanje zdravstvene ustanove za obavljanje liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

“Time će biti povećan broj slučajeva uspješnog liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i unaprijeđen kvalitet pružene zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse, odnosno propisima EU u ovoj oblasti”, naveli su u resornom ministarstvu.

Kao posebni ciljevi usvajanja zakona navedeno je uređenje organizacionog sistema u oblasti liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i stvaranje jedinstvenih uslova za obavljanje ovih postupaka u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse, kao i propisima EU.

Posebni ciljevi su i uspostavljanje sistema kvaliteta i inspekcijskog nadzora, uvođenje jedinstvenog informacionog sistema u ovoj oblasti, te podizanje nivoa svijesti građana o značaju doniranja reproduktivnih tkiva ili ćelija i embriona.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite su podsjetili da je liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje u primjeni od 2007. godine, a regulisano je Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u kojem su definisani kriterijumi, kao i način kako da bračni, odnosno vanbračni supružnici ostvare ovo pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

To se, kako je navedeno, u praksi pokazalo kao nedovoljno rješenje jer nije jasno definisana uloga svih aktera u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje u smislu njihovih prava i obaveza.

“Nacrtom zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje biće popunjena pravna praznina u ovoj oblasti, čime će biti onemogućene i zloupotrebe. Biće obezbjeđena sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, ali i olakšan proces liječenja, što bi moglo rezultirati povećanjem broja obavljenih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i povećanjem procenta uspješnosti”, istakli su u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Do sada nije postojala ni mogućnost oplodnje koja se sprovodi u slučajevima kada u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje nije moguće koristiti vlastita reproduktivna tkiva ili ćelije, zigote i embrione jednog od bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, pa je neophodno koristiti donirana reproduktivna tkiva ili ćelije i embrione.

Takođe, nisu bile jasno definisane ustanove koje se mogu baviti liječenjem neplodnosti postupkom biomedicinski potpomognute oplodnje, stvoreni uslovi za organizovanje naučnoistraživačkog rada u ovoj oblasti, niti za organizaciju promocije doniranja reproduktivnih tkiva ili ćelija i embriona, kao ni banke reproduktivnih tkiva ili ćelija i embriona.

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje nalazi se u materijalima za zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, koje je zakazano za sutra.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime