– Dana 26.11.2020. godine objavljen je montirani audio sadržaj koji je posljedica kontinuiranog, sistemskog i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja te montiranja sadržaja protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, od strane Obavještajno bezbjednosne službe ili nekih njenih dijelova i lica povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi sa ciljem da se svrgne predsjednik krovnog pravosudnog regulatornog tijela BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta – naveo je Tegeltija u krvičnoj prijavi. 

Tegeltija je naglasio da je navedena montaža nastala kao rezultat dugogodišnjih nezakonitih aktivnosti (kako je naprijed navedeno) protiv predsjednika VSTS BiH od strane Obavještajno bezbjednosne agencije ili lica zaposlenih ili povezanih sa ovom Agencijom koje imaju za cilj da se prikaže da predsjednik VSTS postupa na nezakonit način kako bi se stvorili uslovi za njegovu smjenu.Krivična prijava, ustupljeni dokument Krivična prijava, ustupljeni dokument

Istakao je da je cilj ovih, kako je istakao Tegeltija, nezakonitih aktivnosti stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prisiliti VSTS BiH kao instituciju na institucionalnu reakciju u cilju smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvatanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu, te prihvatanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti (montaža i sl.) kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje, kako bi se na taj način prouzrokovala njegova smjena sa pozicije predsjednika VSTS BiH i na taj način otpočeo proces uvođenja potpune političko-obavještajne i paraobavještajne kontrole pravosudnog sistema BIH, te na taj način izvršio napad na ustavno-pravni poredak BiH i Ustavom predviđenu podjelu vlasti.

– U ovo krivično djelo uključena su i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa Obavještajno sigurnosnom agencijom BiH a raspoređena su kako u samoj OBA tako i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima itd. ( koja mogu biti kako nosioci pravosudnih ili drugih funkcija tako i državni službenici ili zaposlenici tzv. obavještajni saradnici), čiji zadatak se kreće od nezakonite neposredne obavještajne opservacije, nadzora i prismotre te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja – naveo je Tegeltija.

Istakao je da se ozakonjivanje provodi kroz formalno prihvatanje takvih nezakonitih obavještajnih aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teška krivična djela te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTS BiH i u konačnici uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS BiH.

– Pravosudni sistem garantuje zaštitu ljudskih prava u skladu sa Ustavom i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Ovim aktivnostima želi se postići da se, putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih saradnika za različite nezakonite radnje i postupke – ističe Tegeltija.

Tegeltija je u prijavi naveo da se podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi i na zabranu međusobnog uticaja jedne vlasti na drugu.

Međutim, navodi Tegeltija, u konkretnom slučaju dešava se upravo suprotno, odnosno lica zaposlena ili povezana sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom na ovaj način preduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sistemom u cjelini.

– Na ovaj način onemogućava se predsjednik VSTS BiH te VSTS da vrši svoju funkciju, predviđenu Zakonom, na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu vlasti. Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS BiH – zaključio je Tegeltija u krivičnoj prijavi.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime