Sva fizička i pravna lica, koja su u prilici da pomognu Republici Srpskoj da se izbori sa posljedicama virusa korona, svoje uplate mogu izvršiti na jedan od sljedećih račun a(RPN- Fond solidarnosti):

NLB  banka a.d. Banja Luka: 562-099-81260706-37  (KM)

Naša banka a.d. Banja Luka:  554-004-00000439-72  (KM) 

Unikredit banka a.d. Banja Luka:  551-790-22207349-49  (KM) 

Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002383-93 (KM) 

Nova banka a.d. Banja Luka:  555-090-00137261-52 (KM)

Takođe, za uplate je otvoren i devizni račun:

Nova banka a.d. Banja Luka  BA395551101000275797 (EUR) 

Uputstvo:

Prilikom uplate sredstava na navedene račune u KM valuti obavezno je popunjavanje polja javnih prihoda, na sljedeći način: 

Broj poreskog obveznika: Јedinstveno identifikuje poreskog obveznika koji vrši uplatu (ЈIB) ili (ЈMBG); 

Vrsta uplate: 0 – redovna uplata; 

Vrsta prihoda: zavisno od vrste sredstava; 

Poreski period od: Početak poreskog perioda; 

Poreski period do: Završetak poreskog perioda; 

Opština: Poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda; 

Budžetska organizacija: 0406001 – Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske; 

Poziv na broj: Slobodno polje (registarski broj, broj sa rješenja i slično ili 0000000000). 

Kod uplate sredstava Fondu u polju javnih prihoda za vrstu prihoda unosi se odgovarajuća šifra:

731211 – Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji; 

731212 – Tekući grantovi od fizičkih lica u zemlji; 

731219 – Ostali tekući grantovi iz zemlje; 

731221 – Kapitalni grantovi od pravnih lica u zemlji; 

731222 – Kapitalni grantovi od fizičkih lica u zemlji; 

731229 – Ostali kapitalni grantovi iz zemlje; 

787211 – Transferi od entiteta; 

787311 – Transferi od jedinica lokalne samouprave; 

787411 – Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja; 

787911 – Transferi od ostalih jedinica vlasti; 

788111 – Transferi unutar iste jedinice vlasti

FOND SOLIDARNOSTI – PREDUZEĆA KOЈA SU VEĆ UPLATILA DONACIЈE:

Olimpijski centar Јahorina a.d. Pale, Vilijams kladionica d.o.o., MG MIND d.o.o, Čistoća a.d., Mrkonjić putevi, Petro projekt d.o.o. Bratunac, Nova banka a.d. Banja Luka, MVD d.o.o. Bratunac

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime